Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
118/TB-HĐND Thông báo phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 587
12/08/2021
94/TB-HĐND Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 -- 2026
Lượt xem: 530
19/07/2021
92/TB-HĐND Thông báo Chức danh giới thiệu chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 512
19/07/2021
53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 582
08/07/2021
51/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 594
08/07/2021
50/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 604
08/07/2021
48/NQ-HĐND Nghị quyết V/v quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 576
08/07/2021
46/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 574
08/07/2021
45/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban KTXH - HĐND huyện Bảo Lâm khóa V nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 561
08/07/2021
43/ND-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tich HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 571
08/07/2021
123456