Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
471/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán triển khai thực hiện tiểu dự án 2 Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bảo lâm khóa 5
Lượt xem: 1043
Tải về 0
43/ND-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tich HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1055
Tải về 5
45/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban KTXH - HĐND huyện Bảo Lâm khóa V nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 1070
Tải về 4
46/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1060
Tải về 3
48/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1085
Tải về 3
50/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1114
Tải về 2
51/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 1115
Tải về 2
52/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1070
Tải về 0
53/NQ-HĐND 08/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 1097
Tải về 0
1234