Bảo Lâm: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022

Ngày 17 tháng 8 năm 2022,  huyện Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2022, nhằm đánh giá công tác thời gian vừa qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác 04 tháng cuối năm 2022.

Trong tháng 8 năm 2022 đã chỉ đạo các ngành, các địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: Sản xuất lúa mùa thực hiện cấy được: 2.249,3 ha/2.187 ha, đạt 102,85% kế hoạch giao( KH); Ngô mùa trồng được: 4.859 ha/4.750 ha, đạt 102,3% KH; Đỗ tương trồng được: 53,66 ha/53,5 ha, đạt 100,3% KH; Lạc trồng được: 69ha/94 ha, đạt 73,4% KH; Trồng cỏ được 288,3 ha/112 ha, đạt 257,41% KH; Cây Khoai Tây trồng được 6,68 ha/2,1ha, đạt 318,1% KH; Sắn trồng được 653,6 ha/365 ha, đạt 179,07% KH; Mía trồng được: 32,51 ha/30ha, đạt 108,37% KH; Các loại rau, củ, quả trồng được 348,7 ha/207 ha, đạt 119,8% KH; Diện tích trồng gừng hơn 37,4 ha, tập trung tại 03 xã (Mông Ân, Quảng Lâm, Thạch Lâm), thời điểm hiện tại đang trong quá trình đẻ nhánh, củ non phát triển tốt. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện gồm: Trâu 8.317/8.100 con, đạt 102,67 % KH; Bò 33.668/34.500 con, đạt 97,59 % KH; Lợn: 52.536/56.000 con, đạt 93,81% KH; Gia cầm, thủy cầm: 298.625/335.000 con đạt 89,14% KH, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được giám sát chặt chẽ, không để xảy ra ổ dịch lớn. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 2.606.574.000 đồng; Lũy kế từ đầu năm đến tháng cuối báo cáo ước đạt 18.036.170.000 đồng đạt 131% KH. Thu ngân sách hực hiện được 7.493,288 triệu đồng, đạt 35,94% dự toán tỉnh giao, đạt 35,68% dự toán HĐND huyện giao; Chi đầu tư phát triển được 6.580,726/11.980,6938 triệu đồng bằng 54,93%. Chi thường xuyên được 261.641,804/544.284 triệu đồng, đạt 48,07% dự toán giao. Cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng những tuyến đường  mở rộng nền đường 1,5m là 170 km; Nha hóa hoặc bê tông hóa đường từ trung tâm huyện đến trụ sở UBND các xã trên địa bàn huyện: 08 km; Số hộ sử dụng điện tăng thêm 10%; Giải  ngân  kế hoạch  vốn  năm  2022, đến 14/7 giải  ngân  được 34.516,91/63.994 triệu  đồng  = 53,94%...

Hội nghị đã phân tích, đánh giá những mặt đã đạt được, đồng thời chỉ ra những chỉ tiêu, kế hoạch đạt thấp, đề ra giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch được giao.

                                            Bế Quang – TTVH & TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 29
Đăng nhập