Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 582
08/07/2021
52/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 572
08/07/2021
51/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 594
08/07/2021
50/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 604
08/07/2021
48/NQ-HĐND Nghị quyết V/v quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 576
08/07/2021
46/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban pháp chế HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 574
08/07/2021
45/NQ-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban của Ban KTXH - HĐND huyện Bảo Lâm khóa V nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 561
08/07/2021
43/ND-HĐND Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tich HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 571
08/07/2021
41/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bảo lâm khóa 5
Lượt xem: 538
08/07/2021
1426/NQ - BĐD Nghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lâm quý III năm 2020
Lượt xem: 531
12/11/2020
123