Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Danh sách các ý kiến góp ý