Về việc lấy ý kiến các cơ quan, cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án khu đô thị trung tâm thị trấn Pác Miầu tỉ lệ 1/500

Về việc lấy ý kiến các cơ quan, cộng đồng  dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án khu  đô thị trung tâm thị trấn Pác Miầu tỉ lệ 1/500
Danh sách các ý kiến góp ý