Tổng số: 548
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
152/UBND-PGD Vv Thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh 5 năm học (2018-2019 đến năm học 2022-2023)
Lượt xem: 68
02/02/2023
168/HD-BCĐ Hướng dẫn thực hiện trang trí không gian văn hóa dân tộc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm năm 2023
Lượt xem: 58
02/02/2023
167/UBND-TCKH V/v xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 67
02/02/2023
166/CAH V/v thực hiện các phương thức thay thế số hộ khẩu , sổ tạm trú từ ngày 01/01/2023
Lượt xem: 62
01/02/2023
165/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội
Lượt xem: 70
01/02/2023
165/UBND-VHTT V/v báo cáo thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa
Lượt xem: 67
01/02/2023
163/UBND-TCKH V/v góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 68
01/02/2023
01/CT Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện tuần 6 năm 2023
Lượt xem: 65
01/02/2023
161/UBND-VP V/v góp ý dự thảo Hồ sơ dự án Luật căn cước công dân (sửa đổi)
Lượt xem: 72
01/02/2023
151/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện khoá V thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)
Lượt xem: 67
01/02/2023
12345678910...