V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn cân đối NSĐP)

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn cân đối NSĐP)
Danh sách các ý kiến góp ý