Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2024
Số ký hiệu văn bản 814/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kẾ HOẠCH TIỂU DỰ ÁN 1- DỰ ÁN 5 2024.pdf