QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 867/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-du-an-10-tieu-du-an-1-noi-dung-so-1-bieu-duong-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-phat-huy-vai-tro-ncut-theo-qd-1719-tren-dia-ban-huyen-bao-lam-nam-2023.pdf