Bảo Lâm: Hội khuyến học tập huấn xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

     Ngày 15 tháng 8 năm 2022,  Hội Khuyến học huyện Bảo Lâm đã tổ chức tập huấn Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 cho 40 học viên là Thường trực Hội Khuyến học huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn và 04 Chi hội Khuyến học trực thuộc.

     Các học viên đã được quán triệt, học tập Quyết định số: 1373 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030;  Quyết định số 387 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Chương trình Xây dựng Công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số: 143, 196 của Hội Khuyến học Việt Nam, Kế hoạch số: 1980, 3727 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kế hoạch số: 148 của Huyện Bảo Lâm về thực hiện các quyết định 387, 677 của Chính phủ; Công văn số 263 của Hội Khuyến học về việc đánh giá công nhận Danh hiệu ‘ Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; Thông tư số 17 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; Bộ tiêu chí hướng dẫn và đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” và  “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030; Nội dung Nghị quyết Đại hội VI và Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội Khuyến học Việt Nam; Quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam.

     Qua đấy các học viên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

                                                   Bế Quang – TT VH &TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 14 988
  • Tổng lượt truy cập: 2506909
Đăng nhập