Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
55/NQ-HĐND Nghị quyết
54/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
53/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
52/NQ-HĐND Nghị quyết
52/NQ-HĐND Nghị quyết
50/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
49/NQ-HĐND Ngân sách
810/QĐ-UBND Ngân sách
110/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
109/2017/NQ-HĐND Nghị quyết

Trang

  

Số người truy cập