No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1292

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 07/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chỉ thị nêu: Căn cứ Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch số 100-KH/BTGTU, ngày 29/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4000/KH-BTTTT ngày 31/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử; xử lý nghiêm theo thẩm quyền việc báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đưa tin sai sự thật, vi phạm Luật Báo chí, phóng viên lợi dụng hoạt động báo chí để trục lợi, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu việc khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại. Công bố công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và định kỳ báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả xử lý.

- Là đầu mối, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; tổng hợp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin các vấn đề của tỉnh do báo chí phản ánh, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; đôn đốc việc xử lý, phản hồi của các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành triển khai thực hiện; phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức, địa phương, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội.

- Phối hợp với Trung tâm Giám sát không gian mạng - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ sử dụng công cụ, phương thức rà soát lắng nghe thông tin nhiều chiều trên mạng để phân tích thông tin.

- Tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng (0936.832.555, Email: sotttt@caobang.gov.vn) tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn.

- Thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo, phóng viên khi bị xâm phạm, đồng thời tham gia đóng góp, nhận xét phóng viên trên địa bàn hàng năm gửi cơ quan chủ quản.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Định kỳ thực hiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh định kỳ 06 tháng, 01 năm, Họp báo trong trường hợp đột xuất.

3. Các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại trong thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua.

- Rà soát, cử người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; cung cấp đúng, đủ thông tin về người phát ngôn theo quy định của Nghị định 09/2017/NĐ-CP, gửi danh sách về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đồng thời đăng tải công khai trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo quy định; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

- Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra; trong quá trình xử lý vụ việc phải thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Thực hiện đăng Thông cáo báo chí trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị để các cơ quan báo chí nắm được.

Trong đó lưu ý, việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý. Đối với sự việc liên quan đến nhiều sở, ngành, đơn vị, địa phương thì cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì xử lý phải thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong quá trình xử lý sự việc; đồng thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và thực hiện giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Khi có căn cứ cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu nhầm phải thực hiện phản hồi ngay bằng văn bản đến cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 39, Điều 43 Luật Báo chí năm 2016 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo (định kỳ, đột xuất) để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện. Trước khi tổ chức họp báo, phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định.

- Khi làm việc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm yêu cầu nhà báo, phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu còn thời hạn do lãnh đạo cơ quan báo chí ký có ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Các đơn vị, địa phương kiên quyết không cung cấp thông tin cho các phóng viên báo chí đi tác nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động báo chí mà Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho cơ quan báo chí đó. Tôn chỉ, mục đích các cơ quan báo chí được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Danh-sach-ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp kiểm tra, xử lý theo luật định.

- UBND các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh; Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; quản lý chặt chẽ hoạt động đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các nhà báo, phóng viên của cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí. Khi phát hiện phát hiện trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo nhà báo/phóng viên của cơ quan mình, đề nghị thông báo cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

- Tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí (khi được mời); thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

- Các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hoạt động báo in, tạp chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình trình cấp có thẩm quyền ban hành; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trực thuộc để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực trên báo chí, mạng xã hội.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, cho các cơ quan báo chí địa phương hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hoạt động báo in, tạp chí, báo điện tử, phát thanh - truyền hình trình cấp có thẩm quyền ban hành; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trực thuộc để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực trên báo chí, mạng xã hội.

6. Hội Nhà báo tỉnh

- Quán triệt Điều lệ Hội, hướng dẫn thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đối với hội viên Hội Nhà báo tỉnh; thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Hội Nhà báo về xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho hội viên.

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Hội; tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo, phóng viên khi bị xâm phạm. Chủ động nhận xét, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp và cung cấp nội dung thông tin định hướng kịp thời cho báo chí hoạt động theo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động thông tin thiếu khách quan, trung thực, thiếu tính định hướng, giáo dục, thẩm mỹ, nhất là việc thực hiện chức năng tư tưởng văn hoá và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của hội viên, người làm báo.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thường xuyên phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 125