Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

QUYETDINH v~vi~c cong b8 danh muc thii tuc hanh chinh thuQc th§m quyen ghli quy~t cua UBND huyen Bao Lam, UBND cdp xa tren dia ban huy~n Bao Lam tlnrc hi~n vi~c ti~p nh~n hASO', tra k~t qua giai quy~t tho tuc hanh chinh qua djch V\l buu chinh cong ich

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1023
  • Trong tuần: 33 220
Đăng nhập