Bảo Lâm : Giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28/2022

Ngày 10 -15/8/2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theoNghị định số 28 của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 15/8/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ bao gồm 568 hộ nghèo dân tộc thiểu số đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ nhà ở. Tiếp đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm đã phối hợp với địa phương, hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn xã các xã, thị trấn hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số với số tiền là 1tỷ 600 triệu đồng.

Để thực hiện Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ và các quy định liên quan, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bảo  Lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với nhân dân.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp các ban ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nông Hậu - Trung tâm VH&TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 32
Đăng nhập